TCK  M. 125 – Hakaret Suçu

5237 S. Türk Ceza Kanunun’nun 125. maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suçu, günümüzde hepimizin hemen her yerde karşılaşabileceği ya da mağduru olabileceği bir suç haline gelmiştir. Bu suç doğrudan ve yüze karşı işlenebildiği gibi iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların mesajlaşma uygulamalarından, sosyal medya hesaplarından, sesli konuşmalardan, mail vb. iletişim araçlarından da sıkça işlenir hale gelmiştir. Bu yazımızda sizlerle TCK’da düzenlenmiş olan hakaret suçunu ve bu konudaki örnek birkaç yüksek mahkeme kararlarını paylaşacağız.
********************

Hakaret

Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4)(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Örnek İçtihatlar : 

Hakaret Suçu Örnek İçtihatlar