Tensip Tutanağı (Zaptı) Nedir?

Tensip tutanağı ya da diğer adıyla tensip zaptı, davanın açılmasının ardından mahkemenin davaya ilişkin yapılacak olan işleri belirttiği, dosyanın rotası niteliğinde olan bir usuli işlemdir. Tensip tutanağı davanın kabulünün ardından ilk duruşmadan önce hazırlanır. Mahkeme duruşmadan önce duruşma günü tayin eder, dosyanın taraflarına (davacı, davalı, sanık, tanık, bilirkişi vb )davetiye gönderir, ilgili kurumlardan müzekkere ile bilgiler talep eder. Bu tür hazırlık işlemlerinin düzenlendiği tutanağa tensip tutanağı ya da zaptı adı verilir. Tensip 6100 Sayılı HMK’da düzenlenmemiş olup, mahkemelerin geçmişten bu yana kazanmış oldukları alışlkanlıkla uygulamada devam etmektedir.

Tensibin amacı hükme yaraşır bir yargılamanın olanaklarını araştırarak, yerinde ve uygun adımlarla hükme erişmeyi kolaylaştırmaktır. Tensip, hukuk bilimin belirlediği usul ve esaslara göre bir davanın adil olan sonuçla sağlıklı şekilde sonuçlandırılması için izlenen bir rotadır.

E-Devlet’te Yer Alan ‘Tensip tutanağı hazırlandı’ İfadesi ne Anlama Geliyor?

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes e-devlet hesabı üzerinden kendisinin taraf olduğu her türlü dava-icra dosyasının bilgilerini görebilmektedir. E-devlet üzerinde vatandaşın taraf olduğu bir davanın aşamasında tensip hazırlandı ifadesi yer alıyorsa, mahkeme yukarıda anlattığımız şekilde tensip tutanağını hazırlamıştır. Bu aşamadan sonra tensiben karar verilen hususlar taraflara tebliğ edilecektir. İçinde tensip tutanağının bulunduğu tebligat kendisine ulaşan taraf tebliğ tarihinden itibaren sorumluluk altına girmeye başlayacaktır.

Tensip Tutanağının Taraflar Yönünden Önemi

Hukuk yargılamasında davacıya gönderilen tensip tutanağında, dilekçesinin tam olup olmadığı belirtilir. Davacının dilekçesinde eksiklikler bulunmakta ise bunlar açıkça belirtilerek HMK m. 119’a göre iki hafta içinde tamamlanması istenir. Davacının dilekçesinde bir eksiklik bulunmaması durumunda ise; dava dilekçesinin davalıya tebliği ile sonraki dilekçelerin karşılıklı olarak verileceğine ilişkin açıklama yapılır.

Tensip tutanağının davalı açısından önemi ise; davacı tarafından kendisine yöneltilmiş olan davaya karşı cevaplarını verebilmesi için 2 haftalık süre tanınmasıdır. Davalı tarafından bu sürede davacının iddialarına karşı cevap ve cevabı destekleyen delil, şahit gibi önemli bilgileri sunmak gerekmektedir. Davalı tarafından süresi içinde davaya cevap verilmediğinde; delil, şahit sunma hakkı yitirilmiş olur.

Dolayısıyla taraflardan her biri Mahkeme tarafından gönderilen tensip tutanağında yer alan bu hususlara dikket etmeli ve davanın devamında bir hak kaybına uğramamak adına Mahkeme tarafından talep edilenleri yerine getirmelidir.