Sağlık Hukukuna Genel Bir Bakış

Geleneksel anlayışta sağlık kavramı, “hastalığın olmayışı” şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak bu tanım, zamanla yeterliliğini yitirmiştir. Çünkü hastalık kavramı, zamana, topluma ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde en çok kabul görmüş sağlık tanımı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmıştır. Buna göre sağlık, “yalnız hastalık ya da sakatlığın bulunmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali”dir.( […]

Devamını Oku

Yargıtay İmar Barışı Düzenlemesi İle İlgili İlk Kararlarını Oluşturdu!

18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan İmar Barışı düzenlemesi ile 31.12.2017’den önce her türlü kaçak yapılaşmanın yasal hale getirilmesi amaçlanmış bugüne kadar da 8 milyon üzerinde başvuru yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi alınması ve Kat Mülkiyetine Geçiş şeklinde 2 halde yapılan düzenleme ile beyan esasına dayalı Yapı Kayıt Belgesi […]

Devamını Oku

Konkordato Talep Eden Borçlu Hakkında Beş Aylık Geçici Süre Sonunda Verilebilecek Aleyhe Kararların Analizi

İcra İflas Kanunun 286. maddesine göre yasada belirtilen belgelerin eksiksiz hazırlanması halinde ilgili Ticaret Mahkemesi üç aylık geçici süre ile birlikte, talep edenin ekonomik ve sosyal durumu ile faaliyetine göre bir komiser/komiser heyeti tayin edecek, borçlu ile mal varlığını koruyan tedbir kararlarını ihdas edecektir. Yapılacak işlemlerin yetişmeme ihtimali göz önünde bulundurularak yasa 2 aylık daha […]

Devamını Oku

Kiracılar Dikkat! Fazla Aidat Ödemeyin

Ortak giderler için ödenen aidat sadece ev sahibinden değil o evde yaşayan kiracıdan da alınıyor. Ancak kiracılar aidatta yazılı her kalemi ödemek zorunda değil. Ev sahibinin ödemesi gerekeni siz ödemeyin! Fazla aidat ödemek istemeyen ev sahibi ya da kiracı, aidat giderlerini kalem kalem sorgulamalı. Konutlardaki yüksek aidat sorunu uzun zamandır gündemde. Site yönetiminin sitede yapılan […]

Devamını Oku

Konkordatonun Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

İcra İflas Kanununun 296. maddesine göre; “Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede […]

Devamını Oku

İmar Barışında Yeni Düzenlemeler

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve Beta Yayıncılık Yazarı Avukat Ali Güvenç Kiraz İmar Barışı’nda yeni düzenlemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu: 06 Haziran 2018 tarihinde imar barışı olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu tarihten sonra ise bazı konularda usul ve esasların yeterli olmadığı görülmüş ve bu […]

Devamını Oku

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Arabuluculuk

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasında arabuluculuk tanımına yer verilmiştir. ‘’ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır açıklaması yer almaktadır. Bu tanımın en önemli sonucu ise işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk […]

Devamını Oku

TCK  M. 125 – Hakaret Suçu

5237 S. Türk Ceza Kanunun’nun 125. maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suçu, günümüzde hepimizin hemen her yerde karşılaşabileceği ya da mağduru olabileceği bir suç haline gelmiştir. Bu suç doğrudan ve yüze karşı işlenebildiği gibi iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların mesajlaşma uygulamalarından, sosyal medya hesaplarından, sesli konuşmalardan, mail vb. iletişim araçlarından da sıkça işlenir hale gelmiştir. […]

Devamını Oku

Tensip Tutanağı (Zaptı) Nedir?

Tensip tutanağı ya da diğer adıyla tensip zaptı, davanın açılmasının ardından mahkemenin davaya ilişkin yapılacak olan işleri belirttiği, dosyanın rotası niteliğinde olan bir usuli işlemdir. Tensip tutanağı davanın kabulünün ardından ilk duruşmadan önce hazırlanır. Mahkeme duruşmadan önce duruşma günü tayin eder, dosyanın taraflarına (davacı, davalı, sanık, tanık, bilirkişi vb )davetiye gönderir, ilgili kurumlardan müzekkere ile […]

Devamını Oku

Hukuki Kütüphane

Tüm hukuk bürolarının temel sorunlarından bir sürekli artan belgelerin ve verilerin düzenli bir biçimde organize edilmemesidir. Bir dosyada bulan evrak sayısı ve içerdiği verilerin muazzamlığı düşünülecek olursa, bu belgeleri sistematik olarak dijital ortama geçirmenin büro personeli için oldukça yorucu, zaman alıcı ve masraflı bir işlem olduğunu tahmin etmek çok güç değildir.

Devamını Oku